AGENDA   ALGEMENE   LEDENVERGADERING   sv FRIESLAND

Donderdag 7 maart 2019 – 19:30 uur

Zaal ENZO – Kalverdijkje 77C – Leeuwarden

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Goedkeuren notulen jaarvergadering 8 maart 2018 1)
 4. Jaarverslag 2018 (Klik hier - PDF)
 5. Penningmeester
  1. Financieel jaarverslag 2018 1)
  2. Begroting en Contributie 2019 1)
 6. Verslag kascommissie: Joop Boonstra en Ed Velderman (reserve: Theo Runia)
 7. Verlenen decharge penningmeester
 8. Benoeming nieuwe kascommissie – aftredend: Joop Boonstra
 9. Bestuursverkiezing – aftredend: Jouke Valk & Josefien Kooistra (beide herkiesbaar2))
 10. Jaarverslag Trimbode
 11. Rondvraag
 12. Sluiting
 13. Pauze
 14. Richard Touber over zijn sport(en)

1) De stukken zullen vanaf 19:00 uur ter inzage op de bestuurstafel liggen.

2) Tegenkandidaten voor de bestuursfunctie kunnen zich tot 24 uur voor de vergadering aanmelden via voorzitter@svfriesland.nl of via 06-43878115!                                         Zonder tegenkandidaten worden Jouke en Josefien automatisch herkozen!

Informatie:

SV Friesland

Hofstraat 9
9079 MC
St. Jacobiparochie
0518-491363
info@svfriesland.nl

 

logo runningcenter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

logo berenloop   logovlieland   Rechthoek 1