AGENDA   ALGEMENE   LEDENVERGADERING

 

      Donderdag 8 maart 2018 – 19:30 uur

Zaal ENZO – Kalverdijkje 77C – Leeuwarden

 

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Goedkeuren notulen jaarvergadering 6 april 2017 1)
 4. Jaarverslag 2017
 5. Penningmeester
  1. Financieel jaarverslag 2017 1)
  2. Begroting en Contributie 2018 1)
 6. Verslag kascommissie: Herman Hoekstra en Joop Boonstra (reserve: Ed Velderman)
 7. Verlenen decharge penningmeester
 8. Benoeming nieuwe kascommissie – aftredend: Herman Hoekstra
 9. Bestuursverkiezing – aftredend: Jan van der Hoek (herkiesbaar2))
 10. Jaarverslag Trimbode
 11. Jaarverslag clubcompetitie
 12. Rondvraag
 13. Sluiting
 14. Pauze
 15. Trainers: sv Friesland Clinic - 10 trainingen en 3 lopen met opbouw naar Berenloop

1) De stukken zullen vanaf 19:00 uur ter inzage op de bestuurstafel liggen.

2) Tegenkandidaten voor de bestuursfunctie kunnen zich 24 uur voor de vergadering melden via voorzitter@svfriesland.nl of via 06-43878115!  Zonder tegenkandidaten wordt Jan van der Hoek automatisch herkozen!

Informatie:

SV Friesland

Hofstraat 9
9079 MC
St. Jacobiparochie
0518-491363
info@svfriesland.nl

 

logo runningcenter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

logo berenloop   logovlieland   Rechthoek 1